Digital aktiebok

I INVONO One skapar du enkelt ditt bolags digitala aktiebok och aktieägarförteckning. Det är sedan enkelt att bjuda in bolagets aktieägare så att de kan ta del av sitt aktieägande, se hela bolagets ägarförhållande och ta del av utvald dokumentation. Bolagets digitala aktiebok kan även skapas som PDF-fil och distribueras vid behov. INVONO One innehåller även funktioner för dokumenthantering samt styrelse- och ledningsportal.

Aktiebolagslagen

I ett aktiebolag ska det enligt aktiebolagslagen finnas en aktiebok. En aktiebok är en förteckning över bolagets aktieägare och aktieägarnas aktieinnehav. Aktiebokens ändamål är dels att ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget, dels att ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget. Hur aktieboken ser ut kan variera men aktiebolagslagen ställer krav på aktiebokens innehåll.

 

Automatiserad behandling

Avstämningsbolag, dvs. bolag som i sin bolagsordning har tagit in ett förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister, ska föra aktieboken med automatiserad behandling, det vill säga i digital form. I bolag som inte är avstämningsbolag får aktieboken även föras i fysiskt format, dvs i bunden bokform eller i ett säkert lösblads- eller kortsystem. Det innebär att bolag som inte är avstämningsbolag själva kan välja om de vill ha sin aktiebok i digitalt eller fysiskt format.

 

Uppgifter i en aktiebok

Vilka uppgifter som ska anges i en aktiebok skiljer sig åt något mellan avstämningsbolag och övriga bolag. I bolag som inte är avstämningsbolag ska aktieboken innehålla uppgift om:

  • varje akties nummer
  • aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress
  • vilket slag varje aktie tillhör (om det finns aktier av olika slag i bolaget)
  • om aktiebrev har utfärdats
  • i förekommande fall, att aktien omfattas av omvandlingsförbehåll, samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll, hembudsförbehåll eller inlösenförbehåll.

Aktierna ska tas upp i nummerföljd. När en förändring sker i ägarskap eller innehav ska det registreras i aktieboken för att den hela tiden ska reflektera nuvarande ägarförhållanden i aktiebolaget.

 

Offentlig och lättillgänglig

Aktieboken är offentlig. I bolag som inte är avstämningsbolag ska aktieboken hållas tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den. Om aktieboken förs med automatiserad behandling  ska bolaget ge dem som begär det möjlighet att ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av aktieboken hos bolaget.

För avstämningsbolag ska en utskrift eller annan framställning av aktieboken hållas tillgänglig hos bolaget. Om aktieboken förs av en s.k. värdepapperscentral ska utskriften eller framställningen även hållas tillgänglig hos värdepapperscentralen. Aktieboken skall uppdateras och finna tillgänglig så länge bolaget existerar och under minst 10 år efter en eventuell upplösning.

 

Styrelsens ansvar

I bolag som inte är avstämningsbolag är styrelsen ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig i enlighet med aktiebolagslagen. I avstämningsbolag får bolaget träffa ett skriftligt avtal med en värdepapperscentral om att värdepapperscentralen ska ansvara för aktieboken enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. Styrelsen ansvarar i avstämningsbolag för att avtal träffas med en värdepapperscentral om registrering i avstämningsregister och, i förekommande fall, om ansvar för aktieboken.

Interaktiv guide

Vi har gjort en interaktiva guide som visar hur enkelt det är att komma igång och skapa en digital aktiebok. Du läser guiden i egen takt och klickar till nästa bild när du är klar. Eller bakåt om du vill läsa en gång till. Klicka på bilden för att starta guiden. Eller klicka på länken för att ladda ned guiden som PDF-fil. Ladda ned som en PDF-fil

INVONO One™

Digital Aktiebok, Styrelseportal eller Datarum? Du behöver inte välja. Alla moduler ingår och kan användas var för sig eller tillsammans. Du skapar enkelt ett bolagskonto som är gratis för tre personer att använda. Med ett bolagskonto kan du sedan skapa en digital aktiebok med obegränsat antal aktieägare i. Också det gratis!

Mitt Kontor ⫶

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten ⫶

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande ⫶

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter ⫶

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument ⫶

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering ⫶

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.